خانه عذای الماس در سال 1395 در شهرستان آبادان شروع به فعالیت نمود.